Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de diensten van mapknows.nl.

Door gebruik te maken van deze website respecteert u deze algemene voorwaarden.

Mapknows.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en bijwerking van deze website. Alle redelijke inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie correct is. Dit garandeert echter niet dat deze website vrij is van fouten. Onder fouten valt onder meer, maar niet uitsluitend, onnauwkeurige, onvolledige of niet meer actuele informatie.

Mapknows.nl behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie. In geen geval kan de informatie op de website tegen www.mapknows.nl gebruikt worden.

Mapknows.nl sluit elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie op haar website uit en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of gevolgschade.

Mapknows.nl kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor schade die een webbezoeker ondervindt bij het bezoek aan www.mapknows.nl bij eventuele storingen onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

Deze website geeft links of referenties naar andere websites. Mapknows.nl heeft geen enkele zeggenschap over deze websites en kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data (“informatie”) alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan www.mapknows.nl of aan derden.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden van de op de website aangeboden informatie, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s of andere bestanddelen is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van www.mapknows.nl, haar informatieleveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.

Het Nederlandse recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.